LPG - MONTÁŽE + REVIZEPNEUSERVISPŮJČOVNA PŘÍVĚSNÝCH VOZÍKŮAUTOOPRAVNAESHOPVELKOOBCHOD PNEU

Ruské pneumatikyRuské pneumatiky - GDPR

Česky English

0 ks - 0.00 Kč košík
Máte-li zájem o odběr novinek z našeho e-shopu, vyplňte prosím následující formulář


E-maily v HTML formátu
( ne však každý emailový klient zobrazuje tento formát správně )

 

GDPR -prohlášení

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

1/  Správce osobních údajů
Auto Stojčín s.r.o.
se sídlem Stojčín 12, PSČ 394 68 , IČ: 02706709, DIČ:CZ02706709
 (dále jen „správce“) Vás tímto informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech to v souladu zejména s čl.12, 13 a 14 GDPR

2/  Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

3/  Zdroje osobních údajů
 - přímo od subjektů údajů (registrace a nákupy přes e-shop, e-maily, telefon, chat, webové
stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)
- distributor
- veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

4/  Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
- adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
- popisné údaje (např. bankovní spojení)
- další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
- údaje poskytnuté nad rámec příslušných
zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)

5/  Kategorie subjektů údajů
- zákazník správce (pouze u subjektů registrovaných na e-shopu)
- zaměstnanec správce
- dopravce
- dodavatel služby
- jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci
- uchazeč o zaměstnání

6/ Kategorie příjemců osobních údajů
- velkoobchodníci
- finanční ústavy
- veřejné ústavy
- zpracovatel
- státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
- další příjemci (např. předání osobních údajů do zahraničí – státy EU)

7/  Účel zpracování osobních údajů
- účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
- jednání o smluvním vztahu
- plnění smlouvy
- ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek
správce)
- archivnictví vedené na základě zákona
- výběrová řízení na volná pracovní místa
- plnění zákonných povinností ze strany správce
- ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

8/  Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách,
pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp.zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů
týkajících se ochrany osobních údajů.

9/ Doba zpracování osobních údajů
V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

10/  Poučení
Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.
V souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:
- subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
- zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro
provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
- zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
- zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné
fyzické osoby,
- zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany,
kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody
subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

11/  Práva subjektů údajů
1)V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
- účelu zpracování,
- kategorii dotčených osobních údajů,
- příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
- plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
- veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
- pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému
rozhodování, včetně profilování.

2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- Požádat správce o vysvětlení.
- Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování,
provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
- Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1) shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
- Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo
obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
- Postup podle odstavce 1) nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na
dozorový úřad přímo.
- Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující
náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce a to www.autostojcin.cz.

AUTO STOJČÍN, Stojčín 12, 394 68, tel. : 723 850 771, email : pneu.stojcin@seznam.cz


Created by AVT design - tvorba www stránek | Mapa stránek
Copyright © Ruské pneumatiky