Obchodní podmínky

společnosti Auto Stojčín s.r.o., se sídlem Stojčín 12, 394 68 Žirovnice
IČ: 02706709, DIČ: CZ02706709
SpoleČnost zapsána v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22511 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ruskepneumatiky.cz a www.traktorpneu.cz

Vymezení pojmů

Prodávající: společnost Auto Stojčín s.r.o., se sídlem: Stojčín 12, 394 68 Žirovnice
IČ: 02706709, DIČ: CZ02706709
Společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22511

Kupující: každý zákazník, který závazně dokončí objednávku na tomto webu

Velkoobchodní odběratel (VO): tím se rozumí Kupující, který má poskytnuté další velkoobchodní slevy připočtené k cenám uvedených na webu

www.ruskepneumatiky.cz: odkaz na web Prodávajícího
www.traktorpneu.cz: odkaz na web Prodávajícího

Všeobecná ustanovení

Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího se řídí Českým právním řádem a těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Obchodní podmínky slouží k tomu, aby obchodní vztahy se zákazníky měly právní závazný základ pro obě strany.

Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Reklamace – viz reklamační řád

Reklamace jsou vyřizovány standardním způsobem v souladu s platnou právní legislativou. Doporučujeme zákazníkům věnovat patřičnou pozornost převzetí zboží s ohledem na možné poškození a tím předejít případným nesrovnalostem.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a za splnění této podmínky se považuje zaslání e-mailu na adresu auto.stojcin@seznam.cz. Pokud se tak zákazník rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu s originálem dokladu o koupi doručit na provozovnu Auto Stojčín s.r.o., Stojčín 12, 394 68 Žirovnice, což je expediční sklad. Před vrácením zboží kupující zašle e-mail se sdělením čísla faktury a současně sdělí číslo bankovního účtu, na který chce vrátit uhrazenou částku. Od této částky budou odečteny skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (zejm. náklady na dopravu). Prodávající má povinnost vrátit zákazníkovi tuto částku nejpozději do 30 dnů od obdržení odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamační řád

Obecné podmínky reklamace

Kupující je povinen si dodané zboží důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.

Kupující může reklamaci podat jednou z následujících možností:
a) na e-mailovou adresu prodávajícího auto.stojcin@seznam.cz
b) poštou na adresu prodávajícího: Auto Stojčín s.r.o., Stojčín 12, 394 68 Žirovnice

Kupující je povinen uvést:
a) číslo objednávky
b) doložit doklad o vlastnictví zboží (faktura, daňový doklad)
c) nejvýstižnější popis závad a jejich projevů, nejlépe s přiloženou fotodokumentací závady.
d) Velkoobchodní odběratel (dále jen VO) zejména při odběru zemědělských a nákladních pneumatik je povinen vyplnit Reklamační protokol. Reklamační protokol VO na vyžádání bez prodlení Prodávající poskytne a to zasláním na e-mailovou adresu VO.
e) VO je povinen zajistit fotodokumentaci tak, aby byl patrný stav reklamované pneumatiky namontované na technice, nikoli po demontáži z disku. V takovém případě nemusí být reklamace přijata.


Povinnosti Prodávajícího:
Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 15-ti pracovních dnů a vyrozumí o tom Kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace uplatněná v záruční době

Všeobecná ustanovení
Reklamace se řídí dle Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku (záleží na daném subjektu) a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.
Ke každému zboží je přikládána faktura, daňový doklad, který může sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje Kupující podpisem dodacího (přepravního) listu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.
Pokud Kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím (přepravním) listem a skutečně dodaným zbožím nebo zjistí-li přímo při převzetí poškození zboží, doporučuje Prodávající takto dodané zboží od dopravce nepřevzít a o této skutečnosti informovat Prodávajícího. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu případná pozdější reklamace nebude uznána.

Záruční podmínky
a) Záruční doba je dle platných zákonů. Tato doba začíná dnem převzetí zboží a končí zánikem vymezeným zákonem.
b) Je-li závada odstranitelná, bude vada bezplatně odstraněna. V případě neodstranitelné vady bude zboží vyměněno a to na provozovně Auto Stojčín s.r.o., Stojčín 12, 394 68 Žirovnice.
c) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
- neodborné montáže, zacházení či obsluhy nebo použití zboží v rozporu se stanoveným technologickým postupem,
- používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci nebo jiného porušení technologické kázně,
- poškození zboží přírodními živly,
- poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s technologickými či jinými podmínkami uvedenými v dokumentaci,
- opotřebením po mez stanovenou zákonem.

Postup při výměně (reklamaci) zboží
Kupující neprodleně kontaktuje Prodávajícího emailem nebo písemně formou dopisu. Na základě této komunikace navrhne Prodávající způsob přepravy zboží na svou adresu, případně si tuto dopravu může odběratel zajistit sám. Dopravu v tomto případě hradí Kupující. Po převzetí zboží na adrese pobočky Prodávajícího tento o tom informuje Kupujícího a dále bude zahájen domluvený způsob výměny, popř. zákonem stanovený způsob reklamace zboží.
Pokud Kupující zjistí dodatečné nesrovnalosti na faktuře, která je součástí dodávky, případně tato faktura součástí dodávky nebude, bude neprodleně kontaktovat Prodávajícího, který ji upraví dle jeho požadavků (pokud to zákon umožňuje), popř. ji opětovně zašle e-mailem nebo poštou adresu odběratele.

V případě zahraničních Kupujících s platným DIČ, které bude ověřeno elektronicky Prodávajícím, nebo doloženo písemně Kupujícím, bude nákup zboží osvobozen od daně z přidané hodnoty. Na dodatečné doplnění, případnou opravu DIČ Kupujícího nebude brán zřetel.
Ostatní podmínky reklamace jsou shodné s tuzemskými Kupujícími a reklamační protokol je nutno podat v anglickém, německém nebo českém jazyce.


Doporučení při přejímání zásilek
Při převzetí zboží je v zájmu Kupujícího pečlivě si překontrolovat obsah zásilky, na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nemusí být brán zřetel. Podepsáním dodacího listu kupující stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku.
Vzhledem k tomu, že dopravu Vámi objednaného zboží ve většině případů zajišťuje třetí osoba (zejména PPL, TOP-TRANS,Česká pošta), dodržujte následující postup:
Při dodání zboží si pečlivě zkontrolujte stav zboží. Je-li vše v pořádku, potvrďte převzetí zboží podepsáním dodacího (přepravního) listu. Jeho podepsáním vyjadřujete souhlas s tím, že zboží bylo dodáno bez vad a v množství, které je uvedeno v dodacím listu.
Má-li zboží jakékoli vady v okamžiku dodání nebo nesouhlasí druh nebo množství, je nutné tyto skutečnosti poznamenat na dodacím (přepravním) listě. Je-li zboží poškozené, může kupující převzetí odmítnout.
Pokud nebudou zaznamenány informace o vadách na dodacím (přepravním) listě, reklamační řízení nemusí být zahájeno.


Podmínky pro nakupující mimo území ČR

Prodávající nedodává zboží mimo území EU.

Pro posouzení všech ustanovení uzavřené smlouvy (uzavřenou smlouvou se rozumí závazná objednávka na www.ruskepneumatiky.cz nebo www.traktorpneu.cz) a pro případné spory z této smlouvy je rozhodné právo České republiky. Aplikace jednotného kupního práva OSN (Dohoda o smlouvách pro mezinárodní prodej zboží ze dne 11. 4. 1980) je vyloučena.


10. Zpětný odběr pneumatik
Zpětný odběr pneumatik zajištuje Prodávající. Místem zpětného odběru pneumatik je provozovna Auto Stojčín s.r.o., Stojčín 12, 394 68 Žirovnice. Náklady na přepravu pneumatik ke zpětnému odběru do místa zpětného odběru a to do provozovny Auto Stojčín s.r.o., Stojčín 12, hradí Kupující.


11. Účinnost
Všeobecné obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových platných podmínek.